Statut

Załącznik nr 1 
do uchwały nr 1/2022 Zarządu Fundacji na Rzecz Pomocy Kobietom z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany statutu

Fundacja ​na​​Rzecz​ ​Pomocy​ ​Kobietom​ Tekst jednolity z dnia 20 stycznia 2022r.

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja ​na​ ​Rzecz​ ​Pomocy​ ​Kobietom​ ​zwana​ ​w​ ​dalszej​ ​części ​Statutu​​ „Fundacją”, ustanowiona ​przez​ ​Barbarę​ ​Roj​ ​oraz​ ​Gabrielę ​​Flig ​​zwanymi ​dalej ​Fundatorami, ​aktem notarialnym ​z​ ​dn.​ ​26.07.2017​ r. ​Repertorium​ ​A​ ​nr​ ​6826/2017​, ​sporządzonym​ w​ ​Bielsku-Białej​ przez ​notariusza​ ​Beatę​ ​Ciślak​ ​działa ​na​ ​podstawie​ ustawy​ o ​fundacjach,​ ​ustawy o działalności​  ​pożytku​ ​publicznego​ ​i​ ​niniejszego​ ​Statutu.​
 2. Fundacja ​jest​ ​dobrowolną,​ ​samorządną​ ​organizacją​ ​​społeczną, działającą na​ podstawie obowiązującego ​w​ ​Rzeczypospolitej​ ​Polskiej​ ​porządku​ ​prawnego.​
 3. Fundacja ​posiada​ ​osobowość​ ​prawną.​
 4. Nadzór ​nad​ ​Fundacją sprawuje​ ​minister​ ​​pracy i ​polityki​ ​społecznej oraz minister zdrowia.​
 5. Fundacja ​jest​ ​organizacją​ pozarządową​ ​prowadzącą​ działalność​ pożytku​ publicznego​w rozumieniu​ ​ustawy​ ​z​ ​dnia​ ​24​ ​kwietnia​ 2003​​r.​ ​o​ ​działalności pożytku​ ​publicznego​ i o wolontariacie​ ​(​ustawa ​​o​ działalności​ ​pożytku​ ​publicznego)​ ​(​Dz.U.​ z​ ​2016​​r.​ ​poz.​ ​1817)​.
 6. Fundacja ​prowadzi​ działalność​ ​społecznie​ użyteczną​ ​w​ ​sferze​ ​zadań​ ​publicznych​ określonych ​w​ ​ustawie​ o​ ​działalności​ ​pożytku​ publicznego,​​ na​ ​rzecz​ ogółu​ społeczności,​ a w​ ​szczególności​ osób,​ ​o​ ​których​ mowa​ w​ ​§​ ​6​ ​ust.2 niniejszego Statutu.​
 7. Działalność ​statutowa​ ​Fundacji ​może​ być​ ​prowadzona​ ​jako​ ​działalność​ ​nieodpłatna​ ​​lub ​jako​ działalność ​odpłatna​ ​w​ ​rozumieniu​ ​przepisów​ ustawy​ ​o​ ​działalności​ pożytku publicznego.​ Obie ​te​ ​formy​ ​działalności​ ​będą​ ​rachunkowo​ wyodrębnione​ ​w​ ​stopniu​ umożliwiającym​ określenie ​przychodów,​ kosztów​ i​ ​wyników​ ​​przy ​​uwzględnieniu przepisów dotyczących​ rachunkowości.
 8. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej będzie przeznaczony na realizację celów statutowych.

§ 2

 1. Fundacja ​działa​ ​na​ ​obszarze​ ​Rzeczypospolitej​ ​Polskiej.​
 2. Fundacja ​może​ ​działać​ poza​ ​obszarem​ ​Polski,​ jeżeli​ ​służyć​ to​ będzie​ realizacji ​jej celów​ statutowych ​i​ ​pozostanie​ ​w​ ​zgodzie​ ​z​ ​porządkiem​ prawnym​ Rzeczypospolitej​ Polskiej i ​innego ​państwa.​
 3. Siedzibą ​Fundacji​ ​jest​ ​Międzyrzecze Górne, Gmina Jasienica.​
 4. Fundacja ​może​ ​tworzyć​ ​stałe​ lub​​ czasowe​ oddziały,​ zakłady,​ ​filie,​ ​być​ ​fundatorem​ dla innych​ fundacji ​jak​ ​również​ ​tworzyć​ ​i​ ​przystępować​ do​​ innych​ osób​ prawnych.​
 5. Realizacja ​zadań​ ​statutowych​ ​Fundacji może​ być​ ​prowadzona​ we​ ​współpracy​ z​ ​innymi​podmiotami.

§ 3

 1. Fundacja ​może​ posługiwać​ ​się​ ​odpowiadającym​ ​ nazwie​ znakiem​ ​graficznym.​
 2. Fundacja ​może​ używać​ godła,​ ​logotypu​ ​i​ ​odznak,​ według wzoru​ ​ ustalonego​ ​przez Zarząd Fundacji.
 3. Fundacja ​może​ ​ustanawiać​ ​odznaki,​ ​medale honorowe​ ​i​ ​​przyznawać ​je,​​ wraz​ z​​ innymi​  wyróżnieniami, ​osobom​ ​fizycznym​ ​i​ ​prawnym​ zasłużonym​ dla​ ​Fundacji.​

§ 4

Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony.​

Rozdział II

Cele, środki i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem statutowym Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, ochrona zdrowia społeczeństwa (w szczególności kobiet), wrzechstronna pomoc kobietom uzależnionym, wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem  społecznym. Wywieranie wpływu na ksztat polityki państwa wobec tych osób.

§ ​6​

 1. Do zadań Fundacji należą działania z zakresu:

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

– działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

– działalności charytatywnej;

– ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567); 

– terapii uzależnień, poradnictwa I rehabilitacji;

– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

– działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

– działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

– turystyki i krajoznawstwa;

– upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

– promocji i organizacji wolontariatu;

– działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

– rewitalizacji

– propagowania​ ​idei​ trzeźwego ​życia;

– przeciwdziałania dyskryminacji;

– działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a;

 1. Fundacja prowadzi działalność na rzecz dorosłych (zwłaszcza kobiet) ich rodzin oraz dzieci i młodzieży, w szczególności:

– uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem (chemicznym, behawioralnym i czynnościowym),

– pragnących rozpocząć leczenie odwykowe,

– kończących leczenie odwykowe,

– doświadczających nawrotów uzależnienia,

– uzależnionych ze współwystępowaniem innych zaburzeń psychicznych,

– chorych,

– niepełnosprawnych,

– starszych,

– nieprzystosowanych społecznie i zagrożonych nieprzystosowaniem społecznie,

– ofiar przemocy w rodzinie i środowisku oraz zagrożonych przemocą w rodzinie i środowisku,

-pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– innych osób potrzebujących pomocy bez względu na ich płeć, wiek, rasę, przynależność etniczną, narodową i państwową, jak również bez względu na poglądy polityczne, orientację seksualną czy wyznawaną przez nich religię

§ ​7

 1. Fundacja ​realizuje​ ​swoje​ ​cele​ ​w​ ​szczególności​ ​poprzez:​

– Wspieranie ​finansowe ​i​ ​pozafinansowe​ ​podmiotów​ ​i​​ organizacji​ powołanych ​do​​ realizacji​ celów ​zgodnych​ z​ ​celami​ ​Fundacji​ w​​ kraju​ i​ ​za​ ​granicą;​  

– Prowadzenie leczenia ​odwykowego​ ​dla​ ​kobiet​ uzależnionych;​

– Prowadzenie punktów ​konsultacyjnych​, poradni, punktów informacyjnych  dla​ ​kobiet​ ​uzależnionych​i​​ ich​ ​rodzin;​  

– Organizaowanie działań ​popularyzujących​ ​alternatywne​ ​wobec​ ​alkoholizmu, pozytywne​ społecznie ​formy​ aktywności, m.​in:​ pikniki ​trzeźwościowe,​ ​imprezy,​ ​wycieczki,​ ​pielgrzymki​ trzeźwościowe, ​warsztaty​ kulinarne​ w​ ​tym​ ​kuchni​ regionalnej,​ zajęcia​ terapii​ ​zajęciowej,​ art-terapii, ​psychodramy​ ​itp.​ ​dla​ ​kobiet​ ​uzależnionych​ oraz​​ członków​ ​ich​ ​rodzin;​  

– Realizację ​programów​ ​profilaktyki​ uzależnień;​

– Tworzenie i realizację programów terapeutycznych, readaptacyjnych, aktywizacyjnych, redukcji szkód, rehabilitacyjnych;

– Organizowanie i prowadzenie hosteli, realizujących programy readaptacyjne,

– Tworzenie i realizację programów edukacyjnych, szkoleniowych, badawczych, pracy socjalnej;

– Prowadzenie innych ​form​ ​aktywujących​ kobiety,​ ​szczególnie​ bezrobotne​ ​i​ ​po​ ​50​ ​roku​ ​życia​ ​w​ ​zakresie​ rozwoju ​zrównoważonego;​

– Prowadzenie​ warsztatów,​ szkoleń ​oraz​ ​spotkań​ służących​ ​utrzymywaniu​ ​abstynencji jako pomoc ​w​ ​odbudowywaniu​ relacji​ ​i​ ​więzi​ rodzinnych;​ ​

– Organizowanie pomocy ​w​ ​zakresie​ opieki​ ​nad​ ​dziećmi​ ​i​​ młodzieżą​ z​ ​rodzin dysfunkcyjnych,​ ​dotkniętych​ uzależnieniem, w tym: organizowanie ​pomocy​ w​ ​nauce,​ organizowanie​ czasu​ wolnego​;

– Prowadzenie ​działalności ​promocyjnej,​ ​reklamowej, ​informacyjnej​;

– Inicjowanie ​form​ ​samopomocy​ ​wśród​ ​uzależnionych​ ​i​ ​ich​ ​rodzin;

– Organizowanie spotkań, sympozjów, konferencji i innych form wymiany informacji;

– Współpracę ​z​ ​administracją rządową i samorządową, jednostkami ochrony zdrowia, placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi oraz związkami wyznaniowymi ​oraz​ ​innymi​ ​organizacjami​ w​ ​działalności​ zbieżnej ​z​ ​celami​ ​Fundacji;

– Bezpośrednią ​współpracę​ ​z​ ​mediami:​ ​prasą,​ radiem​ ​ i​ ​telewizją;

– Prowadzenie ​innych​ ​niezbędnych​ ​działań​ ​służących​ ​realizacji​ celów ​statutowych;  

Rozdział III

Organy i organizacja Fundacji

§ ​8

Organami ​Fundacji​ są:

 1. Rada​ Fundacji, zwana dalej Radą
 2. Zarząd ​Fundacji,​ ​zwany​ dalej​​ ​Zarządem.​

§ 9

 1. Zarząd składa się z ​​2 ​​do ​5​ ​członków.​
 2. Kadencja ​Zarządu wynosi 5 lat. 
 3. Członków ​Zarządu​ ​powołują ​​i​ ​odwołują​ Fundatorzy​
 4. Członkostwo w​ Zarządzie ​wygasa​ ​na​ ​skutek:​ 

– rezygnacji ​złożonej​ pisemnie Prezesowi Zarządu;​

– śmierci członka;​ 

– skazania członka ​zarządu​ ​prawomocnym​ wyrokiem​ ​za​ ​przestępstwo  umyślne ​ścigane ​z oskarżenia​ ​publicznego​ lub​​ przestępstwo​ skarbowe.​

§ ​10​

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu​ należy​:​

– ​kierowanie bieżącą działalnością​ Fundacji,

– realizacja celów statutowych,

– sporządzanie planów pracy i budżetu,

– opracowywanie i uchwalanie rocznych i wileoletnich planów i strategii działania Fundacji,

– sporządzanie rocznych planów finansowych, sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działaności Fundacji,

– sprawowanie zarządu  majątkiem Fundacji

– reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

– zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

– składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,

– wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji,

– opracowanie ​​regulaminu​ ​pracy​ Zarządu;​ ​

– decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji i prowadzenie polityki kadrowej Fundacji, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wilkości środków przeznaczonych na wynagrodzenie,

-​ składanie ​ministrowi​ sprawującemu nadzór nad Fundacją rocznych ​sprawozdań z działaności Fundacji,

§ 11

 1. Fundację ​na​ ​zewnątrz ​reprezentuje​ ​Prezes Zarządu​ ​lub​ ​członkowie Zarządu​ upoważnieni​    przez ​Prezesa ​Zarządu.​ 
 2. Dla​ ​czynności​​przekraczających​ ​zwykły zarząd,​ ​w​ ​szczególności​ ​w​ przypadku ​zaciągania​ przez​ Fundację ​zobowiązań​na​ ​kwotę​ ​powyżej​ 10.000 zł ​(dziesięciu tysięcy ​złotych),​ wymagana​ ​jest​ zgoda​n co​​ najmniej​ ​dwóch​ członków​ ​​Zarządu, ​w​ ​​tym ​Prezesa​ Zarządu.
 3. Zarząd ​może​ powołać​ ​pełnomocników​ działających​ ​w​ ​granicach​ umocowania​ do dokonywania​​ czynności prawnych w​ ​zakresie ​praw​ i​ ​​obowiązków ​majątkowych​ Fundacji,w zakresie ​​zarządu​ ​zwykłego​ oraz​ ​do​ ​reprezentowania​ ​Fundacji​ ​w​ ​zakresie​ określonym​ w pełnomocnictwie.​

§ ​12​

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną co najmniej trzy dni przed planowanym spotkaniem. 
 3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarzadu.
 4. Zarząd podejmuje ​decyzje​ w​ ​drodze​ ​uchwał zwykłą większością głosów. W​ ​przypadku​ równej  liczby ​głosów​ decyduje​ głos​ ​Prezesa​ ​Zarządu.​

§ 13

 1. Rada Fundacji ​jest​ organem kontrolnym i opinującym Fundacji. ​  
 2. Opinie Rady mają na celu zapewnienie właściwej realizacji celów Fundacji i woli Fundatorów.
 3. Rada składa się z ​​3 ​​do ​5​ ​członków.​ 
 4. Członków Rady powołują i odwołują Fundatorzy. 
 5. Członkiem ​Rady​ nie​ może​ ​być​ ​osoba​ ​​skazana ​​prawomocnym wyrokiem ​​za​ ​przestępstwo​ umyślne ​ścigane ​z​ ​oskarżenia​ ​publicznego​ lub​​ przestępstwo​ skarbowe.​
 6. Kadencja Rady trwa 5 lat 
 7. Dana osoba może wielokrotnie kandydować na członka Rady.
 8. Członkostwo ​w​ ​Radzie​ ​wygasa​ na​ ​skutek:,

– dobrowolnego​ ​wystąpienia,​ zgłoszonego​ pisemnie​ do​ ​pozostałych​ członków​ ​​Rady;

– utraty​ ​praw ​obywatelskich ​na​ ​skutek ​skazania prawomocnym​ ​​ wyrokiem​ ​za​ ​przestępstwo​

umyślne ​ścigane ​z​ ​oskarżenia​ ​publicznego​ lub​​ przestępstwo​ ​skarbowe.

–  śmierci​ ​członka;

– odwołania.​

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady, za zgodą Fundatorów.
 2. Rada ​działa​ ​na​ ​podstawie​ ​uchwalonego​ przez siebie​ regulaminu.​
 3. Rada ​wybiera​ spośród​ ​swoich ​członków​ ​Przewodniczącego.​ 
 4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 
 5. Członkiem Rady nie mogą być osoby spokrewnione lub spowinowacone z członkami Zarządu.
 6. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 14

 1. Rada ​podejmuje​ ​uchwały​ ​podczas​ ​posiedzenia​ lub w trybie obiegowym.​
 2. Posiedzenia rady odbywają się przynajmniej raz w roku i są protokołowane.
 3. Do ​ważności​ uchwał​ Rady​ ​konieczna ​jest​ ​obecność ​co​​ najmniej​ ​​połowy ​jej​ ​Członków.​
 4. Uchwały ​zapadają​ bezwzględną ​większością​ ​głosów​ Członków​ Rady​ obecnych na​ posiedzeniu.​
 5. W ​uzasadnionych przypadkach,​ z​ ​inicjatywy​ Zarządu,​ Przewodniczącego​ Rady​ ​lub​​ co​ najmniej ​członków​ Rady, ​Rada​ ​może​ ​podejmować ​uchwały​ ​w​ ​trybie​ obiegowym​ za​ pośrednictwem ​środków​ ​komunikacji​ ​elektronicznej.​
 6. W ​trybie​ ​obiegowym​ ​uchwały​ zapadają​ bezwzględną​ większością głosów,​ przy​ ​​udziale wszystkich ​uprawnionych​ członków​ Rady.​
 7. Termin ​wyznaczony​ członkom ​Rady​ na​ ​zajęcie​ ​stanowiska​ w ​trybie​ obiegowym ​nie​​ może być ​krótszy​ niż​ ​7​ ​dni.​​ ​Uchwała ​uznana​ ​jest​ ​za​​ przyjętą,​ gdy​ ​żaden​ z​ ​członków​ Rady​ w wyznaczonym​ terminie​ ​nie​ ​złoży​ ​pisemnego​ sprzeciwu​ wobec​ zastosowania ​trybu​ lub​ treści ​uchwały.​
 8. W ​trybie​ obiegowym​ ​nie​ ​mogą ​być​ ​​rozpatrywane ​​sprawy ​personalne,​ w​ ​szczególności​ powoływanie ​i​ ​odwoływanie​ członków​ organów​ ​Fundacji.​ 
 9. Rada ​ma​ ​prawo​ ​wnosić​ do​ ​Zarządu​ ​o​ ​​udzielanie ​​jej ​wyjaśnień ​i​ ​udostępnianie​ wszelkich​ dokumentów ​i​ ​informacji ​dotyczących​ działalności​ ​Fundacji.​

§ 15

Do ​zadań​ ​Rady​ ​należy:​

 1. kontrola  ​osiągania​ celów​ statutowych ​Fundacji;​
 2. kontrola ​działalności​ ​Zarządu,​
 3. opiniowanie ​wysokości ​​wynagrodzenia ​​Prezesa ​Zarządu​ ​oraz​ pozostałych ​członków​ ​ Zarządu​ ​z​ ​tytułu ​pełnienia ​tych​ ​funkcji​ ​oraz​ ​opiniowanie​ ​​zasad​ ​wynagradzania​ ​w Fundacji​ ​wypłacanego ​na​ ​podstawie​ ​umowy​ ​o​ ​pracę​ ​lub​ innych ​umów;​
 4. opiniowanie ​rocznych ​sprawozdań​ ​merytorycznych i finansowych Zarządu z działalności ​Fundacji​;
 5. ​udzielanie Zarządowi ​absolutorium,
 6. kontrola finansowa nad majątkiem Fundacji.

Rozdział IV

Majątek idochody​ ​Fundacji

§ ​16

 1. Majątek ​Fundacji stanowi​ ​jej​ ​fundusz​ założycielski​ w​ ​kwocie 1 000​zł​ ​(​słownie: ​jeden tysiąc ​złotych)​ ​oraz​ ​inne​ ​mienie​ nabyte​ ​​przez ​​Fundację ​w​ ​toku​ ​działania.​
 2. Majątek​ Fundacji​ przeznaczony​jest​ ​przede​ ​wszystkim​ na​ ​​realizację ​statutowych​,celów Fundacji, ​a​ ​także​ ​na​ ​pokrycie​ kosztów ​jej​ ​utrzymania.​
 3. Dotacje, ​darowizny, ​​zapisy​ ​i​ ​spadki​ będą​ ​przeznaczone​ ​na​ ​cele​ ​wymienione​ w ​§​ ​6​​, ​chyba,​ ​że​ ​ofiarodawca​ ​określi​ inny​ ​cel​ ​zgodny​ ​ze​ ​statutem​ ​Fundacji​
 4. Majątek ​Fundacji​ ​stanowią​ ​nieruchomości, ​ruchomości,​ ​fundusze​ ​i​ ​wartości​ ​niematerialne​ oraz prawne.​
 5. Źródłami ​powstania ​majątku ​Fundacji ​w​ ​szczególności​ ​są: 

– majątek ​własny​ Fundacji;, 

– darowizny, ​spadki​ ​i​ ​zapisy​, 

– subwencje, dotacje​ oraz granty, 

– dochody ​ze​ ​zbiórek​ ​i​ imprez​ publicznych​, 

– wpłaty ​pieniężne oraz​ ​dochody​ ​z​ ​majątku​ ​nieruchomego​ i​ ​ruchomego

-odsetki bankowe od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunkach 

bankowych oraz udziałów,lokat kapitałowych i papierów wartoścwych​,

– zaciągane ​pożyczki,

– inne wpływy.

§ 17

 1. W ​Fundacji​ ​niedozwolone​ ​jest:​

– udzielanie ​pożyczek​ ​lub​ ​zabezpieczania​ ​zobowiązań​ ​majątkiem ​organizacji​ ​w​ ​stosunku​ do​ jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie ​organów​ ​oraz​ ​pracownicy​ organizacji ​pozostają​ ​w​ ​związku​ ​małżeńskim,​ we​ wspólnym ​pożyciu​ albo​ ​w​ ​stosunku​ ​pokrewieństwa​ ​​lub ​​powinowactwa ​w​ ​linii​ ​prostej,​pokrewieństwa ​lub​ powinowactwa​  ​w​ ​linii​ ​bocznej​ ​do​ ​drugiego​ ​stopnia​ ​albo​ ​są​ ​związani​ ​z tytułu ​przysposobienia,​ ​opieki​ ​lub​ ​kurateli,​ zwanych ​​dalej „osobami​ bliskimi”,​

– przekazywanie ​ich​ ​majątku ​​na​ ​rzecz​ ​ich​ ​członków,​​ członków​ organów​ ​lub​ ​pracowników​ ​oraz​ ich ​osób​ ​bliskich,​ na​ ​zasadach​ ​innych​ ​niż​ ​w​ ​stosunku​ ​do​ ​osób trzecich,​ w szczególności,​ ​jeżeli​ ​przekazanie​ ​to​ ​następuje​ bezpłatnie​ ​lub​ ​na​​ preferencyjnych​ warunkach,

– wykorzystywanie ​majątku​ ​na​ ​rzecz​  ​członków,​ ​członków​ ​organów​ ​lub​ ​pracowników ​oraz ​ich​ osób ​bliskich ​na​ ​zasadach​ ​innych​ ​niż​ ​w​ ​stosunku​ ​do​ ​osób ​trzecich,​ ​chyba​ ​że​ ​to wykorzystanie ​bezpośrednio​ ​wynika​ ​z​ ​celu​ ​statutowego,​ ​zakup​ ​towarów​ lub​ ​usług​ ​od​ podmiotów,​w​ ​których​ ​uczestniczą​ ​członkowie​ ​ organizacji,​ członkowie ​jej​ ​organów ​lub pracownicy​ ​oraz​ ​ich​ ​osób​ bliskich, ​na​ ​zasadach​ ​innych​ ​niż​ w ​stosunku​ ​do​ ​osób ​trzecich​ ​lub​ ​​po ​​cenach ​wyższych​ ​niż​ ​rynkowe.​

§ 18

 1. Realizując ​swoje ​cele​ ​Fundacja​ ​stosuje​ ​zasadę​ ​jawności​ ​spotkań​ ​i​ ​dokumentów​ programowych i  ​finansowych.​ ​W​ ​szczególnych​ ​przypadkach​ ​Zarząd​ ​może​ podjąć​ ​​uchwały o ograniczeniu ​stosowania ​zasady​ ​jawności.​

Rozdział V

Zmiana statutu Fundacji

§ ​19

 1. Uchwały ​w​ ​przedmiocie​ zmiany​ ​Statutu​ ​podejmuje​ ​Zarząd​ ​Fundacji jednomyślnie. 

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§ 20

 1. Fundacja ​ulega​ ​likwidacji​ ​w​ ​przypadkach​ ​wskazanych​ w​ ​ustawie​ o​ ​fundacjach.​ ​ 
 2. Decyzję​ o ​likwidacji​ podejmuje​ Zarząd. ​Uchwała​ ​o​ ​likwidacji​ ​​zapada ​jednomyślnie.
 3. ​O likwidacji​ Fundacji​ ​Zarząd​ ​zawiadamia​ ministra​ sprawujacego nadzór nad Fundacją.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.